Παπαδοπουλος Super Markets
Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 18 Οκτώβριος 2019 14:05
3899061759.jpgΣυνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 13.00  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «Αθανάσιος Τσακάλωφ», με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η οποία επισυνάπτεται:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, όρων δημοπράτησης και επιλογή κριτηρίου ανάθεσης για την διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο« Προμήθεια Αναλωσίμων για τα φωτοτυπικά μηχανήματα» ομάδα 1 και «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού» ομάδα 2 για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗΜΟΥ, προϋπολογισμού 39.998,43€, €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
2. Διαγραφές Βεβαιωμένων Εσόδων από Πρόστιμα Αυθαιρέτων.   
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
3. Διαγραφή   βεβαιωμένων ποσών από μισθώματα περιπτέρων.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
4. Διαγραφή βεβαιωμένων  ποσών από μισθώματα.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
 
 
5. Διαγραφή οφειλής από επιβολή δικαστικής δαπάνης  λόγω διπλοεγγραφής.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
6. Καθορισμός όρων φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου  στη θέση “Κοπτολίβαδο Τριμιντάντα ” Τ.Κ. Ανατολής.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
7. Συγκρό¬τηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσης για τη δαπάνη: «Προμήθεια Επίπλων και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Πακέτο ΕργασίαςWP4» .
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
8. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης προμήθειας  με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη: «Προμήθεια Επίπλων και συνοδευτικού εξοπλισμού για το Πακέτο ΕργασίαςWP4».
      Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
9. Συγκρό¬τηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσης για τη δαπάνη: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για το Πακέτο Εργασίας WP4»: Knowledge and space net working του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PITSTOP”.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
10. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης προμήθειας  με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών για το Πακέτο Εργασίας WP4»: Knowledge and space net working του έργου  “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PITSTOP”.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
11. Συγκρό¬τηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών προμηθειών και υπηρεσιών γενικής φύσης για τη δαπάνη: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης (WP1:Management Costs), επικοινωνίας (WP2:Information & publicity), δικτύωσης (WP3: Knowledge and space networking) και διαχείρισης του χώρου υποδοχής και εργασίας (WP4: Business lab and capacity building) του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PIT STOP”.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
12. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης προμήθειας  με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού για τη δαπάνη: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης (WP1:Management Costs), επικοινωνίας (WP2:Information & publicity), δικτύωσης (WP3: Knowledge and space networking) και διαχείρισης του χώρου υποδοχής και εργασίας (WP4: Business lab and capacity building) του έργου “Innovation Pathways for Urban development” με ακρωνύμιο “PIT STOP”.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
 
13. Απαλλαγή ή καταλογισμός υπολόγων παγίας προκαταβολής ετών 2012 έως και 2016.
      Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
 
 
 
 
14. Σύνταξη Σχεδίου Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.
Εισηγητής: Δ/ντης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Σπυριδάκης Σωτήρης
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 
15. Αποδοχή γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ. Iωάννη Κάντζιου   σχετικά  με την άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος εκ μέρους του Δήμου Ιωαννιτών ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου κατά της υπ΄αριθμ.3/19-02-2019 απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
Εισηγητής: Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Κάντζιος Ιωάννης
 
ΘΕΜΑΤΑ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
16. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
17. Εισηγητική έκθεση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ εργασιών του έργου «Βελτίωση Πάρκων και Πλατειών».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
18. Εξέταση αιτήματος χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Βελτίωση Πάρκων και Πλατειών».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
19. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγησης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
20. Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο πάρκο Λιθαρίτσια».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
21. Ορισμός επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Περιοχής Οχυρών Μπιζανίου».
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
22. Έγκριση όρων Δημοπράτησης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Δ/ντης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Ορέστης Μπρίκος
 
ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 
23. Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων (Απόφαση 50/2019).
Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων κ. Κωτσαντή Χριστίνα
 
24. Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων (Απόφαση 51/2019).
Εισηγητής: Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων κ. Κωτσαντή Χριστίνα
 
25. Συζήτηση για λήψη απόφασης, τρόπου ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού Δήμου Ιωαννιτών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Βάββας Φώτιος